Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Infó vonal +3630/575-8000

CountryTours ikon

Country Tours

Szabadságán legyen szabad!

Utazási szerződés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Irányadó jogszabályok

A Country Tours Kft (Székhely: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2., Telefonszám: 53/350-794 Faxszám: 53/355-794/114 mell. Adószám: 13133746-2-13, Bankszámlaszám: 11742128-29900978, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bejegyzési szám: U-000945., Vagyoni biztosíték: Colonnade Biztosító) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésekről szóló rendelkezései (Ptk. 415-416. §-ok), az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései (a továbbiakban: R.), valamint a Country Tours Kft és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

 

2. A szerződés létrejötte Az utazási szerződés az Utas(ok) és a Country Tours Kft között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével, vagy jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozatot, melyeket a R. 4. § (1) bekezdése meghatároz. Ha az Utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), így teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) a Country Tours Kft felé az utas (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó – A Country Tours Kft.-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a Country Tours Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt kifejezetten csak feltételesen fogadja el, úgy az utazási szerződés létrejön, azonban ilyen esetben a Country Tours Kft a szerződést követő 10 napon belül – amennyiben az utazás megkezdéséig hátralevő idő ennél kevesebb, 2 napon belül – indokolás nélkül elállhat azzal, hogy köteles a már befizetett előleget.

 

3. Az utazási szerződés tartalma Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a szerződést kötő felek adatait,

b) az utas által megrendelt szolgáltatást,

c) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,

d) a szolgáltatást nyújtó megjelölését,

e) adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,

f) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva,

g) a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét,

h) az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díjmódosításának lehetőségére vonatkozó megfelelő tájékoztatást,

i) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel A Country Tours Kft a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,

j) az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását haladéktalanul köteles közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint

m) ha a Country Tours Kft. közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével. Az Country Tours Kft tájékoztatja az utast, hogy a varsói, a berni és a montreali egyezmények korlátozzák a közreműködőiért való felelősséget. A varsói egyezményt az 1964. évi XIX. tv., a berni egyezményt az 1986. évi II. tv., a montreali egyezményt a 2005. évi VII. tv. hirdette ki. n) utazásközvetítő (amennyiben közreműködésével történik a szerződés megkötése) nevét és adatait.

 

4. Úti okmányok beszerzése

A kiutazáshoz érvényes világútlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségért a Country Tours Kft. felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Country Tours Kft az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, egyidejűleg tájékoztatja az utast, az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az utas tartozik felelősséggel.

 

5. Biztosítás

Ha az utas a Country Tours Kft közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha a Country Tours Kft az utas javára szóló utazási biztosítást kötött, az Country Tours Kft köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni.

6. Az utas által fizetendő teljes díj Az utas által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában - magában foglalja az utas által igénybe vett szolgáltatások díját, amely magában foglalja a szervezési díjat is, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét.

 

7. Az utas által fizetendő teljes díj befizetésének határideje Az utazási szerződés megkötésekor az utas az általa fizetendő részvételi díj legfeljebb 40 %-át – kivéve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Country Tours Kft-re – köteles megfizetni. Az utas által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére az utas az utazás megkezdése előtti 15. napig köteles. Az egyedi szerződésben megadott fizetési határidő azonban nem lehet korábban, mint az utazás meg kezdése előtti 30. nap, kivéve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Amennyiben a megadott időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes fizetendő díjat, úgy a Country Tours Kft külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől. Az utas ez esetben köteles a Country Tours Kft-nek a jelen Általános Szerződési Feltételek 8. pontjában rögzített kötbért – az ott szabályozott módon és mértékben – a Country Tours Kft írásbeli felhívására megfizetni. A Country Tours Kft az utas által fizetendő teljes díj befizetése ellenében „részvételi jegyet” ad át az utasnak, melyet a társasutazás megkezdése előtt a Country Tours Kft megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Társasutazás során az utas a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel vehet igénybe. A repülőutakkal kapcsolatosan az utas jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával kifejezetten tudomásul veszi a repülő társaságok szolgáltatásaival kapcsolatban az alábbiakat: Előre nem közölt közbenső leszállásra, repülőgép vagy légi társaság cseréjére, vagy a menetrend megváltoztatására kerülhet sor.

 

8. Az utas által fizetendő kötbér Ha az utas az utazás megkezdése előtti 60. napon belül utazását lemondja, vagy egyéb nem a Country Tours Kft-nek felróható okból nem vesz részt az utazáson, az alábbi kötbért tartozik megfizetni:

60 – 36 nap esetén: a részvételi díj 10 %-a;

35 – 15 nap esetén: a részvételi díj 40 %-a;

14 – 4 nap esetén: a részvételi díj 70 %-a;

3 napon belüli lemondás esetén, illetve lemondás nem közlése esetén a rész vételi díj 100 %-a.

A részvételi díjhoz hozzászámítandó a megrendelt fakultatív programok díja is. A Country Tours Kft jogosult az őt megillető fenti összegeket az utas által bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartásra. Amennyiben az utas által befizetett összeg nagyobb, mint a Country Tours Kft-t megillető kötbér, úgy az összeg az utasnak haladéktalanul visszajár. Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi a Country Tours Kft-t megillető összeget, úgy a különbözetet az utas a lemondás közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjától számított 5 napon belül köteles megfizetni. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. Az utas a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az irodaszervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Ha az utas saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 8. pont szerinti kártalanítást tartozik megfizetni.

 

9. Az utas által fizetendő teljes díj módosítása A Country Tours Kft az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a részvételi díjat

felemelheti az alábbi okokból:

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy

c) deviza – a Country Tours Kft közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt (320 Ft/Euro).

 

10. Engedményezés Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles a Country Tours Kft-t tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

 

11. A szerződés módosításának kezdeményezése az utas részéről

Ha az utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, az utas köteles a Country Tours Kft módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződés-módosítással

egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő költség 2.000 Ft módosításonként. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – mint úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése – módosítására az utas részéről tett kezdeményezést – függetlenül az utas által használt

elnevezéstől – a Country Tours Kft az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti. Country Tours Kft az utas által szándékolt új szerződést csak a jelen Általános Szerződési Feltételek elállásra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével, és mint új szerződést köti meg.

 

12. Az utas elállása a szerződéstől

Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Ha a Country Tours Kft az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az utas a döntéséről köteles a Country Tours Kft-t haladéktalanul tájékoztatni.

Amennyiben az utas a változás közlésétől számított 15 napon belül elállási szándékát nem jelenti be, ezt úgy kell tekinteni, hogy elállási jogával nem kíván élni, a szerződésmódosítást elfogadta. (A változás közlésétől számított határ idő számításánál a közlést tartalmazó értesítés kézhezvételének időpontja az irányadó. Amennyiben ez nem állapítható meg, úgy a postai úton feladott küldeményt a feladástól számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.) Ha az utas a Country Tours Kft által megtenni kívánt jelentős módosítások miatt áll el a szerződéstől, úgy az alábbi jogok illetik meg:

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van,

b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazás szervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet meg előző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles, továbbá köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is). Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy

b) elállhat a szerződéstől és a Country Tours Kft köteles a teljes befizetett díjat visszafizetni.

 

13. A Country Tours Kft elállása a szerződéstől

A Country Tours Kft legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

Ha a Country Tours Kft nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a Country Tours Kft-nek lehetősége van, és

b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazás szervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles. Ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ha a Country Tours Kft nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a jelen pontban meghatározottakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha

a) a Country Tours Kft elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy

b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

 

14. A Country Tours Kft felelősségvállalása

Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért A Country Tours Kft felel. Ha a Country Tours Kft a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatási díjat (a részvételi díjat) arányosan leszállítani.

a Country Tours Kft nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően a Country Tours Kft az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a Country Tours Kft ilyen részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokolatlanul nem fogadja el, a Country Tours Kft – amennyiben az utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a Country Tours Kft-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas a Country Tours Kft-t köteles tájékoztatni.

Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utasok létszáma eléri a tizenöt főt, a Country Tours Kft köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetésre jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt. Ha az utazást külön járati autóbusszal bonyolítják le, a Country Tours Kft felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utas jegyzék) az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak. A Country Tours Kft felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Country Tours Kft ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esetén.

A b) és c) pont esetében a Country Tours Kft köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehézségei támadnak. A Country Tours Kft a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közre működő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. A Country Tours Kft kijelenti és az Utas a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresében maximált.

Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

 

15. Az utazási csomag igénybe vételére irányuló utazási szerződéssel kapcsolatos külön rendelkezések A Country Tours Kft által értékesített utazási csomagra, a részvételi díjra és az utazási szerződés feltételeire vonatkozóan az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatónak (a továbbiakban: programfüzet) egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell az utazási szerződés tartalmán túlmenően

a) az utazásszervező nevét, székhelyét, telefonszámát,

b) az úti célt, az útvonalat (útitervet) és a jelentősebb tartózkodási helyeket,

c) a szálláshely helyét, típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szállás hely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint – ha beazonosítható – a komfortfokozat hazai besorolás szerinti megfelelőjét,

d) a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy ez mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet,

e) a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, és az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást,

f) a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó része megfizetésének rendjét,

g) a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját,

h) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési rendet),

i) azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles,

j) az utazással érintett útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat, továbbá

k) az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.

l) az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő indulási és érkezési időpontokat és helyeket,

m) az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazás szervező által szervezetten a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit,

n) azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, valamint

o) az utas külön kéréseit, amelyeket az utazási szerződés megkötése előtt közölt a Country Tours Kft-vel.

A Country Tours Kft az utazási csomagként értékesített utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés meg kötésekor – köteles az utast (a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét) írásban tájékoztatni a következőkről:

a) a Country Tours Kft-nek az utas célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az utazásszervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat,

b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolat teremtés lehetőségéről,

c) az utas által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzetben nem tette közzé,

d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az utas által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utas osztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonatos hálófülke).

A Country Tours Kft fennmartja jogát, hogy a katalógusban foglaltaktól eltérjen, hogy a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal igazolható módon közli.

 

16. Vagyoni biztosíték

Amennyiben a Country Tours Kft nem tesz eleget az utasok házhoz szállítására vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése véget közvetlenül az Colonnade Biztosítóhoz fordulhat.

A Country Tours Kft irodája az év 365 napján 06.00 és 22.00 óra között a 06/30/5758-000 telefonszámon rendelkezésre áll. Egyéni utasok részére folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszámot az elutazás előtt átadott utas levél tartalmazza.

 

Az utazási szerződésben foglaltakat megismertük, azt megértve a feltételeket elfogadtuk! Az alábbiakban a 2010.évi CXXIII.tv. (ÁFA) 206.§-a szerint a megfelelő kocka bejelölésével teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást:

 nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként),

 adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként),

 adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem -vesszük igénybe.

 

Az utazási szerződést tudomásul vettem.

 

Dátum: ……………………………

 

……………………………                                                                      ……………………………

     ügyfél aláírása                                                                                     ügyintéző aláírása